အလွဴယုတ္ (၅) မ်ိဳး

- လွဴဖြယ္ဝတၴဳကို စင္ၾကယ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံျပဳျပင္ျခင္း မ်ဳိးမရွိဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း။

- စိတ္ထဲမွာ ႐ိုေသေလးစားျမတ္မႈမရွိဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း။

- မိမိကိုယ္တုိင္ ကိုင္တြယ္၍ လွဴဒါန္းသင့္ပါလ်က္ ကိုင္တြယ္ ၍ မလွဴဒါန္းျခင္း။

- ထမင္းၾကြင္း ဟင္းက်န္စသည့္ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ ပစၥည္းက့ဲသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း။

- ဤလွဴဒါန္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္အခါဝယ္ ေကာင္းက်ိဳးဧကန္ ေရာက္လာ လိမ့္မည္ဟု သိရွိေသာ ကမၼႆကတာ ပညာမ ရွိဘဲ

လွဴဒါန္းျခင္း

အလွဴယုတ္ (၅) မ်ဳိးလွဴဒါန္ရျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား

- စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါေသာ္လည္း အဂၤါအဆင္း မျပည့္စံုျခင္း။

- စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါေသာ္လည္း အေျခြအရံ ပရိသတ္မ်ား မိမိ စကားကို မလုိက္နာျခင္း။

- စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ လိုအပ္ေသာ အက်ဳိးတရား မရနုိင္ဘဲ ရွိတတ္ျခင္း။

- စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါေသာ္လည္း မြန္ျမတ္ေသာ အသုံးအေဆာင္တို႔ကို သုံးေဆာင္ရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိ မသုံးေဆာင္ရဘဲ

ရွိတတ္ျခင္း။

- စည္းစိမ္ ဥစၥာရပါေသာ္လည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးကို ဖ်က္ဆီး၍ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။