ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာသကၤန္း(၉)ထည္

သကၤန္း(စီဝရ)ဟူေသာ အမည္သည္ သင္းပိုင္၊ ဧကသီ၊ ဒုကုဋ္ဟူေသာ တိစီဝရိတ္သကၤန္းသံုးထည္ကိုသာ ေခၚသည္မဟုတ္ပါ။ ရဟန္း အသံုးအေဆာင္ အဝတ္အထည္မွန္သမွ် သကၤန္းအမည္သာျဖစ္ပါသည္။

အဓိ႒ာန္ (စြဲၿမဲစြာေဆာက္တည္ျခင္း)ဟူ ဆိုအပ္ေသာ ဝိနည္းမႈ(သို႔မဟုတ္)ဝိကပၸနာ (မိမိဥစၥာအျဖစ္မွကင္းေအာင္ျပဳျခင္း)ဟုဆိုအပ္ ေသာဝိနည္းမႈ တစ္ခုခုျပဳလုပ္၍ သံုးစြဲဝတ္႐ံုရေသာ သကၤန္းသည္ အရြယ္ပမာဏအားျဖင့္(၉)ထည္ ရွိပါသည္-

ဤသကၤန္း(၉)ထည္အနက္-

၁။ အိပ္ရာခင္းကို နိသိဒိုင္က ငယ္ေနသည့္အတြက္ အိပ္ရာေနရာကို လံုၿခံဳေအာင္ မခင္းေလာက္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္၊

၂။ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကို ဝိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးလွဴဒါန္းသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

၃။ မခ်ဳပ္ရေသးေသာ ပိတ္စ စသည္ကို ေရစစ္၊ သပိတ္အိတ္ စသည္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳသည္။

ဤသကၤန္းသံုးထည္တို႔၌ အႀကီးဆံုးပမာဏသည္ မည္မွ်ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ မပါရွိေခ်၊ အေသးဆံုးကား -

အလ်ား တစ္ေတာင့္ထြာ

အနံ တစ္ထြာ ေျခာက္လက္သစ္

သို႔မွသာ အဓိ႒ာန္ ဝိကပၸနာျပဳေလာက္ပါသည္။

၄။ နိသိဒိုင္(ေနရာထိုင္)ကိုမူ ရဟန္းအမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

ထိုခြင့္ျပဳရေသာ အေၾကာင္းမွာ ရဟန္းတို႔သည္ မြန္ျမတ္ေသာေဘာဇဥ္၊ အဟာရတို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးေနာက္ သတိသမၸဇဥ္ကင္း လ်က္ အိပ္ေပ်ာ္သည့္အခါ အိမ္မက္မက္၍ သုတ္လႊတ္သျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာသကၤန္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို သုတ္ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ လူးေပလိမ္းႀကံမိၾကသည္။

ဤအျပစ္ကို ဘုရားရွင္ေတာ္ ျမင္ေတာ္မူ၍-

အက်ိဳးငွာ နိသိဒိုင္(ေနရာထိုင္)ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

နိသိဒိုင္၏အႀကီးဆံုး အရြယ္ပမာဏမွာ ဘုရားရွင္၏လက္သန္းအထြာေတာ္ျဖင့္-

အလ်ား ေလးေတာင့္ထြာ

အနံ သုံးေတာင္ လက္ကိုးသစ္

အၿမိတ္အဆာမွာ ႏွစ္ေတာင္ႏွင့္ ေျခာက္လက္သစ္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။

၅။ အမာ(အနာ)လႊမ္းသကၤန္းကို အရွင္ေဗလ႒သိသအားဝဲႀကီးအနာစဲြသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

ခါးႏွင့္ဒူးဆစ္အၾကား၌ ယားနာ၊ ဝဲနာ၊ ေသြးစုနာ စေသာအရည္ထြက္အနာမ်ားေပါက္လွ်င္ သင္းပိုင္ကို ေပက်ံမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ထိုအ နာမ်ားကိုဖံုးလႊမ္းကာကြယ္ဖို႔ရန္ သံုးေဆာင္ခြင့္ျပဳေသာသကၤန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယင္းအမာ လႊမ္းသကၤန္း၏ အႀကီးဆံုးအရြယ္ပမာဏမွာ -

အလ်ား ကိုးေတာင္

အနံ ေလးေတာင္တစ္ထြာ

အငယ္ဆုံးမွာ -

အလ်ား တစ္ေတာင့္ထြာ

အနံ တစ္ထြာ ေျခာက္လက္သစ္

၆။ မိုးေရခံသကၤန္းကို ေရသႏုပ္သကၤန္းမပါဘဲ မိုးေရခံခ်ိဳးၾကေသာ ရဟန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းအမႀကီးဝိသာခါ၏ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

ယင္းသကၤန္းကို မိုးရြာသည့္အခါ ဝတ္၍(ေရသႏုပ္ကဲ့သို႔)မိုးေရကိုခံျခင္း၊ခ်ိဳးျခင္းျဖင့္အသံုးျပဳရသည္။

မိုးေရခံသကၤန္း၏ အႀကီးဆံုးအရြယ္ပမာဏမွာ -

အလ်ား တစ္ဆယ့္သုံးေတာင္ တစ္ထြာ

အနံ ငါးေတာင္တစ္ထြာသုံးလက္သစ္

ယင္းအတိုင္းအထြာထက္ ငယ္လိုပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ၂၂၇ သြယ္၊ ၄၇၈)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။