အလ်ားအနားပတ္၊ အနံအနားပတ္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း

အလ်ားအနားပတ္(အႏုဝါတ)၊ အနံအနားပတ္(ပရိဘ႑)ႏွစ္မ်ဳိးကို ဘုရားရွင္သည္ ရွင္မဟာကႆပကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ႀကီး၏ ပံ့သကူသကၤန္းသည္ ေဆြးျမည့္ေသာေနရာတို႔၌ ပိတ္စတို႔ျဖင့္ ဖာေထး ရဖန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ ေလး၍ လာေလသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္သည္။

ဘုရားရွင္က ပိတ္စအပိုျဖင့္ မဖာဘဲခ်ည္ျဖင့္ စပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

ရဟန္းတို႔သည္ ခ်ည္ျဖင့္ စပ္ခ်ဳပ္ၾကရာ ေဆြးေျမ့ေသာ ေနရာကမ်ားေနသျဖင့္ သကၤန္း၏ အေထာင့္မ်ား မညီမညြတ္ ျဖစ္လာသည္။

ထိုအခါ မညီေသာ အေထာင့္မ်ားကို ျဖတ္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျပန္သည္။

ျဖတ္ေသာေနရာ၌ ခ်ည္စမ်ားထြက္ေန၍ ဘုရားထံ ေလွ်ာက္ၾကျပန္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က ရဟန္းတို႔ကို စည္းေဝးေစ၍ -

'ရဟန္းတို႔ အလ်ားအနားပတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အနံအနားပတ္ကိုလည္းေကာင္း တပ္စိမ့္ေသာငွာ ခြင့္ျပဳ၏'

ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ အလ်ားအနားပတ္၊ အနံအနားပတ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။ (ဝိျမန္ ၃၊ ၄၁၅)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။