သကၤန္းတို႔၏ အတိုင္းအထြာမ်ား

သကၤန္းတို႔၏ အလ်ား၊ အနံပမာဏတို႔ကို တိုင္းထြာမႈျပရာ၌ လက္သစ္အထြာ၊ အေတာင္ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖင့္သာ သုံးစြဲၾကပါသည္။

သင္းပိုင္၊ ဧကသီ၊ ဒုကုဋ္ ဟူေသာ တိစိဝရိတ္၏ အလ်ားအနံ ပမာဏကို ပါရာဇိကဏအ႒ကထာ၌-

'တိစီဝရိတ္အႀကီးဆုံးပမာဏသည္ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ေအာက္ ငယ္ရမည္။ ဘုရားရွင္၏ အေပၚ႐ုံဧကသီမွာ လက္သမား အတိုင္းအထြာျဖင့္ အလ်ား တစ္ဆယ့္သုံးေတာင္ တစ္ထြာ ရွိၿပီး၊ အနံမွာ ကိုးေတာင္ရွိသည္။ အငယ္ဆုံးပမာဏကား ဧကသီႏွင့္ ဒုကုဋ္၌ အလ်ား(၄)ေတာင္၊ ေတာင္ဆုပ္၊ အနံ(၂)ေတာင္ ေတာင္ဆုပ္ရွိရပါမည္။ သင္းပိုင္၌ အလ်ား(၄)ေတာင္၊ ေတာင္ဆုပ္၊ အနံ(၂)ေတာင္ ရွိရပါမည္။' ဟု ဆိုထားပါသည္။

ယခုေခတ္သကၤန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုကုဋ္၊ ဧကသီ အလ်ားမွာ ငါးေတာင္တစ္ထြာ ( ၉၉ လက္မ )၊ အနံ ေလးေတာင္တစ္ထြာ ( ၈၁ လက္မ ) ရွိပါသည္။ သင္းပိုင္မွာ အလ်ား ငါးေတာင္တစ္ထြာ ( ၉၉ လက္မ)၊ အနံ ႏွစ္ေတာင့္တစ္ထြာ ( ၄၅ လက္မ ) ပုံမွန္ စံႏႈန္းထားရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေဒသအလိုက္ သံဃာေတာ္၏ အရပ္အျမင့္၊ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ဳိးအစားအလိုက္ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ေအာက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အရြယ္အစားအား ခ်ဳပ္လုပ္ဝတ္႐ုံႏိုင္ပါသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။