ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္ မညီသည့္ပံုသ႑ာန္တူ သကၤန္းလ်ာပိတ္စ၊ ျဖတ္ပံု၊ ခ်ဳပ္ပံု

ယခုအခါ သကၤန္းခ်ဳပ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍သကၤန္း၏ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ ဝိနည္းေတာ္အား နားလည္မႈမရွိဘဲ သကၤန္းႏွင့္ ပံုသ႑န္တူေအာင္ခ်ဳပ္နည္း၊ ျဖတ္နည္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္၊ မိဘအစဥ္အဆက္၊ လုပ္ငန္းအစဥ္အဆက္အရ လက္ရွိသကၤန္းခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေခတ္မွီ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္းသကၤန္းပုံစံဒီဇိုင္းေပးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) နမူနာေပးလွ်င္လည္း တူေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ေပးႏို္င္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားရွင္၏သကၤန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ညြန္ၾကားထားသည့္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား (ဝါ) ဝိနည္းေတာ္အား နားမလည္ပါကစနစ္က်သည့္ သကၤန္းေကာင္းတစ္စံု (လံုးဝ) ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ေဖၚျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အသက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိနည္းေတာ္အားလိုက္နာ၍ ေဆာင္ရြက္လိုသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အလွဴရွင္မ်ား သိရွိေစရန္ရည္ညြန္းပါသည္။

(၁)ပိတ္စ သုံးစျဖင့္သကၤန္းခ်ဳပ္နည္း၊ ျဖတ္နည္း

ပိတ္စအရွည္(၃)စျဖတ္၍ အခန္း(၅)ခန္းဖဲြ႕၍ ခ်ဳပ္ၿပီး အနားပတ ္ေလးဘက္အား ေခါက္၍ ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ သကၤန္း(၁)ထည္ရပါသည္။

သကၤန္း၏ အတိုင္းအတာျပည့္မွီေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္မညီပါ။ ေဖၚျပပါခ်ဳပ္နည္းသည္ ပိတ္စကုန္က်မႈ အသက္သာ ဆံုးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ မႈကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးနည္း ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ပိတ္စ (၇)စျဖင့္သကၤန္းခ်ဳပ္နည္း၊ ျဖတ္နည္း

ေဖာ္ျပပါ ခ်ဳပ္နည္းအား သကၤန္းထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူ အမ်ားဆံုး ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ပိတ္စအရွည္ (၃)စ ျဖတ္ၿပီး အခန္း(၅) ခန္းဖြဲ႕၍ သကၤန္း၏ အလ်ားနားပတ္(၂)စ၊ အနံနားပတ္(၂) စအား အနားေလးဘက္အား ထပ္ပိုး၍ ခ်ဳပ္လုပ္ေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါသ႑န္တူ ခ်ဳပ္နည္း(၂) မ်ိဳးကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သကၤန္းေကာင္း တစ္ထည္သည္ အလ်ားအနံ အရြယ္အစား ျပည့္ဝၿပီး အသစ္ ခ်ပ္ခြၽတ္ဆိုတိုင္း သကၤန္းေကာင္းဟု မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ၊ ဗုဒၡ၏ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ (ဝါ) ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္ ညီရန္ စနစ္တက်ခ်ဳပ္ရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။