ပရိကၡရာရွစ္ပါး အသုံးျပဳပုံ

အလံုးစံုေသာ ဤပရိကၡရာတို႔သည္ ကိုယ္ကို ေဆာင္ႏို္င္သည္လည္းျဖစ္ကုန္၏။ ဝမ္းကို ေဆာင္ႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သို႔ ေဆာင္ႏိုင္ကုန္သနည္းဆို ေသာ္ ေရွးဦးဆံုး ေဖၚျပအပ္ေသာ သကၤန္းသံုးထည္ကို ဝတ္၍လည္းေကာင္း၊ ႐ံု၍ လည္းေကာင္းလွည့္လည္ေသာအခါ ထိုသကၤန္းသံုးထည္သည္ကိုယ္ကိုေဆာင္တတ္၊ ေမြးျမဴ တတ္ေသာေၾကာင့္ ကာယပရိဟာရိက-မည္၏။ သကၤန္းအနားျဖင့္ ေရကို စစ္၍ ေသာက္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ စားစရာသစ္သီးႀကီးငယ္ကို ယူေသာအခါ၌လည္း ေကာင္း ဝမ္းကို ေဆာင္တတ္၊ေမြးျမဴတတ္ေသာေၾကာင့္ ကုစိၧပရိဟာရိက- မည္၏။

သပိတ္ျဖင့္ ေရကို ထုတ္ေဆာင္၍ ေရခ်ိဳးေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းငယ္၌ ေျမညက္ျဖင့္ လိမ္းက်ံမႈကို ျပဳေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ သပိတ္သည္ကိုယ္ကို ေဆာင္၏။၁ သပိတ္ျဖင့္ အာဟာရကို ယူ၍ စားေသာအခါ ဝမ္းကိုေဆာင္၏။

ပဲကြပ္ (ဓားငယ္)သည္လည္း ယင္းျဖင့္ ဒန္ပူကို ျဖတ္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ္တို႔၏ ေပါင္ႏွင့္ ေျခေထာက္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ၊ သကၤမ္း ေက်ာင္းငယ္ (သကၤမ္းတဲ)၏ တိုင္ငယ္မ်ားကို စီရင္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း ကိုယ္ကိုေဆာင္၏။ ႀကံေခ်ာင္းကိုျဖတ္ေသာအခါ၊ အုန္းသီးကိုအခြံခြာေသာအခါတို႔၌ ဝမ္းကို ေဆာင္၏။

အပ္သည္လည္းသကၤန္းခ်ဳပ္ေသာအခါ၌ ကိုယ္ကို ေဆာင္၏။ မုန္႔ကိုျဖစ္ေစ၊သစ္သီးကိုျဖစ္ေစ ထိုး၍စားေသာအခါ၌ ဝမ္းကို ေဆာင္၏။

ခါးပန္းႀကိဳးသည္ ကိုယ္၌ ဖြဲ႕ခ်ည္၍ လွည့္လည္ေသာအခါ ကိုယ္ကို ေဆာင္၏။ၾကံေခ်ာင္းစသည္တို႔ကို ဖြဲ႕ခ်ည္၍ ယူေသာအခါ ဝမ္းကို ေဆာင္၏။

ေရစစ္ပဝါသည္ ယင္းျဖင့္ ေရကို စစ္ယူ၍ ေရခ်ိဳးေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို သန္႔ရွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳေသာအခါ၌လည္းေကာင္းကိုယ္ကို ေဆာင္၏။ ေသာက္ေရထဲမွ ပိုးငယ္မ်ားကို စစ္ထုတ္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ႏွမ္း၊ဆန္၊ မုန္႔ဆန္စသည္တို႔ကို ယူ၍ စားေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း ဝမ္းကိုေဆာင္၏ ။

ကာယပရိဟာရိက - ကိုယ္ကို ေဆာင္၏ဟူသည္ ကိုယ္အား ေက်းဇူးျပဳ၏ဟုဆိုလိုပါသည္။ ကုစိၧပရိဟာရိက - ဝမ္းကို ေဆာင္၏ဟူသည္ ဝမ္းအား ေက်းဇူးျပဳ၏ဟု ဆုိလိုပါသည္။

ထိုရွစ္ပါးေသာပရိကၡရာရွိသည့္ ရဟန္းသည္ ဓားငယ္ကို လည္းေကာင္း၊ အပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရစစ္ပဝါ၌ ထည့္၍သပိတ္အတြင္း၌ ထည့္သြင္းၿပီး သပိတ္ကိုပခံုးစြန္း၌ခ်ိတ္၍ သကၤန္းသံုးထည္ကို ကိုယ္ႏွင့္စပ္သည္ကိုျပဳၿပီး အလိုရွိရာအရပ္သို႔ခ်မ္းသာစြာ ဖဲခြာသြား၏။ ထိုရဟန္းအား တစ္ဖန္ျပန္လာ၍ ယူစရာပစၥည္းဟူ၍ မရွိေတာ့ေခ်။ ဤသို႔ရွစ္ပါးေသာပရိကၡရာရွိသည့္ ရဟန္း၏ ေပါ့ေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိပံုကို ျပေတာ္မူလိုသည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏'သႏၲဳေ႒ာ ေဟာတိ ကာယပရိဟာရိေကန စီဝေရန' အစရွိေသာ စကားကိုမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ဝတ္ရ႐ံုစားရ႐ံုျဖင့္ေရာင့္ရဲေသာရဟန္း

ထိုစကားရပ္၌ ကာယပရိဟာရိေကန-ဟူသည္ ကိုယ္ကိုေဆာင္႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ (ကိုယ္၌ ဝတ္႐ံုထားေသာ) သကၤန္းျဖင့္ေရာင့္ရဲ၏။ ကုစိၧပရိဟာရိေကန -ဟူသည္ဝမ္း ကို ေဆာင္႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ (စားရ႐ံုမွ်ျဖစ္ေသာ)ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။ သမာဒါေယဝ ပကၠမတိ - ဟူသည္ ပရိကၡရာ ရွစ္ပါးမွ်သာျဖစ္ေသာ ပစၥည္းအားလံုးကိုယူ၍သာလွ်င္၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္သည္ကို ျပဳ၍သာလွ်င္ သြား၏။ 'ငါ့ပရိဝုဏ္၊ငါ့အလုပ္အေကြၽး' ဟူ၍ ကပ္ၿငိျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနွာင္ဖဲြ႕ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္။ ထိုရဟန္းသည္ ေလးညိႇဳ႕မွ လႊတ္အပ္ေသာ ျမားတံကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆင္အုပ္မွ ထြက္ခြာလာသည့္ မုန္ယိုေသာ ဆင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အလိုရွိအပ္ အလိုရွိအပ္ေသာ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာ၌ရွိေသာ ေတာင္ဝွမ္းကိုလည္းေကာင္း သံုးေဆာင္လ်က္ တစ္ပါးတည္းသာ ရပ္၏။ တစ္ပါးတည္းသာ ထိုင္၏။ ဣရိယာပုတ္ဟူသမွ်တို႔၌ အေဖၚမမွီး တစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္၍-

'အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ သြားလိုရာသို႔ သြားႏိုင္သည္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔အား ထိပါးျခင္း မရွိသည္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္မထား တစ္ပါးပါးေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္လည္းေကာင္း၊ ေဘးရန္တို႔ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက့္ရြံျခင္း မရွိသည္ လည္းေကာင္းျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ၾကံ႕ခ်ိဳႏွင့္တူသည္ ျဖစ္၍ တစ္ပါးတည္း လွည့္လည္ရာ၏' ဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည့္ ၾကံ႕ခ်ိဳႏွင့္တူသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။

ေတာင္ပံရွိေသာ ငွက္ဥပမာ

ယခုအခါ ထို'ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို ယူ၍ သြားႏိုင္၏'ဟူေသာ အနက္ကိုဥပမာျဖင့္ ၿပီးေစ (ထင္ရွားေစ) လိုသည္ျဖစ္၍ 'ေသယ်ထာပိ' အစရွေသာ စကားကိုမိိန္႔ၾကားေတာ္ မူေလသည္။ ထိုစကားရပ္၌ ပကီၡသကုေဏာ-ဟူသည္အေတာင္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ (အေတာင္ရွိေသာ) ငွက္သည္ (ပ်ံသြား၏)။ေဍတိ-ဟူသည္ပ်ံတက္သြား၏။ ဤဆိုလတၱံ႕ကား ဤေသယ်ထာပိ-စေသာ စကားရပ္၌အက်ဥ္းခ်ဳပ္အပ္ေသာ အနက္ျဖစ္၏။ ငွက္တို႔ မည္သည္ 'ဤမည္ေသာ အရပ္၌သစ္ပင္သည္ မွည့္ေသာအသီးရွိ၏'ဟု သိကုန္လတ္ေသာ္ အရပ္မ်က္ႏွာ အသီးသီးတို႔မွ လာၾကၿပီး ေျခသည္း၊ အေတာင္၊ ႏႈတ္သီးစသည္တို႔ျဖင့္ ထိုသစ္ပင္၏ အသီးတို႔ကိုထိုးေဖာက္ ခါတြက္ၾကကုန္လ်က္ စားၾကကုန္၏။ 'ဤအသီးသည္ ယေန႔စာျဖစ္၏၊ ဤအသီးကား နက္ျဖန္စာ ျဖစ္လိမ့္မည္'ဟု ၾကံစည္ျခင္းသည္ ငွက္တို႔အား မျဖစ္။ အသီမ်ား ကုန္သြားလွ်င္ကား ထိုသစ္ပင္အား အေစာင့္မထားၾက။ ထိုသစ္ပင္၌ အေတာင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခသည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္သီးကိုေသာ္လည္းေကာင္း မထားခဲ့ၾက။ စင္စစ္ကား ထိုသစ္ပင္၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိပ်ံသြားလိုရာ အရပ္သို႔ အေတာင္ဟူေသာ ဝန္ရွိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ပ်ံသြား၏။ ဤနည္းတူပင္ ဤရဟန္းသည္လည္း ကပ္ၿငိျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိသည္ျဖစ္၍ အလိုရွိရာအရပ္သို႔ ဖဲခြာသြား၏။ ထို႔ေၾကာင့္'သမာဒါေယဝ ပကၠမတိ' ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဓမၼဗိမာန္ က်မ္းစာအမွတ္ - ၆ သီလကၡန္ အဌကထာ ျမန္မာျပန္ ၃၆၂၊ ၃၆၆)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။