သကၤန္းဆိုးရည္ (၆)မ်ဳိး

တရံေရာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ႏြားေခ်းျဖင့္¤င္း၊ ေျမနီျဖင့္¤င္း သကၤန္းကို ဆိုးကုန္၏၊ သကၤန္းသည္ အဆင္းမလွျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အျမစ္ဆိုးရည္၊ ပင္စည္ဆိုးရည္၊ အေခါက္ဆိုးရည္၊ အရြက္ဆိုးရည္၊ အပြင့္ဆိုးရည္၊ အသီးဆိုးရည္ ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ဤေျခာက္မ်ိဳးေသာ ဆိုးရည္တို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ (မက်က္ေသးေသာ) ဆိုးရည္ေအးျဖင့္ သကၤန္းကို ဆိုးကုန္၏၊ သကၤန္းသည္ အနံ႔မေကာင္းျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဆိုးရည္က်ိဳရန္ အဝက်ဥ္းေသာ ဆိုးရည္က်ိဳစရာအိုးကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဆိုးရည္သည္ ေဝခဲ့၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ေခြဝန္းကို အိုးအလယ္တည့္တည့္ထည့္ေသာ ႏွီးေခြ၊ ဝါးေခြ (ထည့္) စိမ့္ေသာငွါ ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ဆိုးရည္က်က္သည္ကို¤င္း၊ မက်က္သည္ကို¤င္း မသိကုန္။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ေရခြက္၌ေသာ္¤င္း၊ လက္သည္းခြံ၌ေသာ္¤င္း ဆိုးရည္ေပါက္ကိုထည့္ရန္ 'တင္ၾကည့္ရန္' ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္တုိ႔သည္ ဆုိးရည္ကုိခ်ေသာအခါ အုိးကုိ ေစာင္းကုန္၏။ ဆုိးရည္က်ဳိေသာအုိးသည္ ကြဲေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဆိုးရည္ခပ္စရာ မႈတ္အရုိးတပ္ေသာ ခြက္ငယ္ကုိ ခြင့္ျပဳ၏ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္းတုိ႔အား ဆုိးရည္ထည့္စရာသည္ မရွိ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဆုိးရည္ထည့္စရာဖ်ဥ္း၊ ဆုိးရည္ထည့္စရာအုိးကုိ ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ခြက္၌၄င္း၊ သပိတ္၌၄င္း၊ သကၤန္းကုိ ဆုပ္နယ္ကုန္၏။ သကၤန္းသည္ စုတ္ျပတ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ဆုိးစရာက်င္းကုိ ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တရံေရာအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ေျမ၌သကၤန္းကုိ ျဖန္႔ကုန္၏။ သကၤန္းသည္ ေျမမႈန္႔အလိမ္းလိမ္းကပ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ ျမက္အခင္းကုိ ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမက္အခင္းကုိ ျခတုိ႔သည္ ခဲစား၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတုိ႔ သကၤန္းတန္း သကၤန္းႀကိဳးကုိ ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဖန္ရည္ေခၚ သကၤန္းဆိုးရည္သည္ အျမစ္ဆိုးရည္၊ ပင္စည္ဆိုးရည္၊ အေခါက္ဆိုးရည္၊ အရြက္ဆိုးရည္၊ အသီးဆိုးရည္၊ အပြင့္ဆိုးရည္ ဟူ၍ ေျခာက္မ်ိဳးရွိသည္။ ထိုတြင္ အျမစ္ဆိုးရည္၌ နႏြင္းဥမွတစ္ပါး က်န္ေသာအျမစ္မွန္သမွ်၏ ဆိုးရည္သည္အပ္၏။ ပင္စည္ဆိုးရည္၌ ထန္းက်င့္၊ ပိႏၷဲႏြယ္မွတစ္ပါး က်န္ေသာ ပင္စည္ဆိုးရည္မွန္သမွ် အပ္၏။ အရြက္ဆိုးရည္၌ မဲရြက္၊ ဒန္းရြက္မွတစ္ပါးက်န္ေသာအရြက္မွန္သမွ် ဆိုးရည္အပ္၏။ အေခါက္ဆိုးရည္၌ ေဒါက္ရပ္ေခါက္၊ ၾကပိုင္ေခါက္မွ တစ္ပါးက်န္အေခါက္မွန္သမွ် ဆိုးရည္အပ္၏။ အပြင့္ဆိုးရည္၌ ဝတ္ပန္းပြင့္၊ ေပါက္ပြင့္မွတစ္ပါး က်န္အပြင့္မွန္သမွ် ဆိုးရည္အပ္၏။ သကၤန္းလ်ာ အဝတ္ မဆိုးရေသးလွ်င္ အထက္ေဖၚျပပါ အပ္ေသာ ဆိုးရည္မ်ားျဖင့္ ဆိုးရမည္။ (သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္သြယ္၊ ၄၈ဝ)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။