စနစ္တက်ခ်ဳပ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳျခင္း

ဘုရားရွင္သည္ ပံ့သကူသကၤန္းကို ပထမခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဒုတိယလူဒါယကာတို႔ လွဴေသာသကၤန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသကၤန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္-စပ္-ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ။ ပံ့သကူ ေကာက္ယူရရွိၿပီး ျဖစ္သလို စပ္ဟပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေဆးဆိုးကာ ဝတ္႐ုံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားရွင္သည္ ရွင္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ဒကိၡဏဂိရိဇနပုဒ္သုိ႔ ေဒသစာရီၾကြေတာ္မူစဥ္ လမ္းခရီးၾကားဝယ္ ကန္သင္းေဘာင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ဖြဲ႔ထားေသာ မာဂဓလယ္ေျမမ်ားကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာမ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ လယ္ကြင္းက်ယ္ႀကီးအတြင္း၌ အလ်ားလိုက္ ကန္သင္းေဘာင္ ဖြဲ႕သင့္ေသာေနရာ၌ အလ်ားလိုက္ဖြဲ႕ထားသည္။ အလ်ားလိုက္ကန္သင္းရွည္မ်ား အၾကားတြင္မွ ကန္သင္းတိုကေလးမ်ားကို အနံလိုက္ အကန္႔ကန္႔ ဖြဲ႕ေပးထားသည္။

လိုရာ လယ္ကြင္းသို႔ ေရမ်ား စနစ္တက် စီးဆင္းႏိုင္ရန္ ေရေျမာင္းငယ္မ်ားကိုလည္း သြယ္ေပးထားသည္။

အတို၊ အရွည္ ညီမွ်စြာ ဇယားကြက္ခ်လွ်က္ ေရးဆြဲထားအပ္ေသာ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးတစ္ခ်ပ္သဖြယ္ သေဘာရွိသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔၏ သကၤန္းကို မာဂဓလယ္ကြက္ကဲ့သုိ႔ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းလိုေသာ ဆႏၵရွိေတာ္မူ၍ ရွင္အာနႏၵာကို မာဂဓလယ္ကြက္ မ်ားကို ညႊန္ျပေတာ္မူ၍ မာဂဓလယ္ကြက္ ပုံစံတူစြာ ရဟန္းတို႔အတြက္ သကၤန္းစီမံရန္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။

ရွင္အာနႏၵာသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္ သကၤန္းလ်ာပိတ္စကို စနစ္တက် ျဖတ္ေတာက္ၿပီးလွ်င္ အနားပါတ္၊ အိမ္ဝန္းႀကီး၊ အိမ္ဝန္းငယ္၊ တလုပ္ေျမာင္းရွည္၊ တလုပ္ေျမာင္းတို စသည္တို႔ကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အကြက္ေဖာ္စပ္ဟပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္အား ျပသေလသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ရွင္အာနႏၵာ၏ သကၤန္းစီမံပုံကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို စည္းေဝးကာ -

'ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ ပညာရွိေပစြ၊ ရဟန္းတို႔ - အာနႏၵာသည္ ႀကီးေသာပညာရွိေပစြ။ အာနႏၵာသည္ ငါဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ပါဠိေတာ္အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ သိဘိ၏။ အနားပတ္၊ တလုပ္ေျမာင္းရွည္ မည္သည္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ တလုပ္ေျမာင္းငယ္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ အိမ္ဝန္းႀကီးကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ အိမ္ခြဲကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ အလယ္ေခါင္္ခန္းကိုလည္း ျပဳဘိ၏ ေခါင္းရံကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ လည္ပင္းထိရာခံေသာ အနားပတ္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ ျမင္းေခါင္းထိရာ၌ခံေသာ အနားပတ္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ လက္လိပ္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ ျဖတ္လည္း ျဖတ္ဘိ၏။ ဓားျဖင့္ ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၾကမ္းတမ္း၍ ရဟန္းတို႔အား ေလ်ာက္ပတ္၏။ ရန္သူတို႔လည္း အလိုမရွိအပ္။ ရဟန္းတို႔ ျဖတ္ေသာ ဒုကုဋ္ ၊ ျဖတ္ေသာကို္ယ္ဝတ္၊ ျဖတ္ေသာ သင္းပိုင္တို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏။' (ဝိျမန္ ၃၊ ၄ဝ၃) ဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မူကာ ရွင္အာနႏၵာမေထရ္ကို ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူျခင္းႏွင့္အတူ ရဟန္းတို႔အား စနစ္တက် သကၤန္းျဖတ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

ဘုရားရွင္သည္ သကၤန္းကိုျဖတ္၍ ခ်ဳပ္ရျခင္း အက်ဳိးႏွစ္ပါးကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ -

မည္မွ်ေခ်ာေမြ႕ေသာ အဝတ္စျဖစ္ေစကာမူ ဓားျဖင့္ အပိုင္းအစမ်ား ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ထိုခ်ဳပ္႐ိုးေနရာတို႔တြင္ အဖုအထစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ခ်ဳပ္႐ိုးေၾကာင့္ ေနရာတကာ အေတြ႕ ၾကမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေတြ႕ ၾကမ္းပါက အေတြ႕အထိ၌ သာယာတတ္ေသာ တဏွာေလာဘသည္လည္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတြ႕ ၾကမ္းေသာ သကၤန္းသည္ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ ခ်ဳပ္ထားေသာ သကၤန္းသည္ မူလအမည္မွ်ပင္ တန္ဘိုးရွိေစကာမူ သကၤန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ အပိုင္းအစမ်ားျဖစ္ေန၍ တန္ဘုိးေလ်ာ့သြားေပမည္။ တန္ဘုိးနည္းေသာသကၤန္းကို သူခိုး၊ ဓားျပတို႔ ရန္မူၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ ခ်ုဳပ္ျခင္းသည္ သူခိုး၊ ဓားျပစေသာ ရန္သူတို႔ အလိုမရွိျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။