ခါးပန္းႀကိဳး၊ ခါးပန္းသီး ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၈ဝ)

၂၇၈။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ခါးပန္းႀကိဳးမပါပဲ ရြာသို႔ ဆြမ္းခံဝင္သျဖင့္ လမ္းမ၌ သင္းပိုင္သည္ ေလွ်ာက်၏။ လူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

၂၇၈။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ခါးပန္းႀကိဳးမပါပဲ ရြာသို႔ ဆြမ္းခံဝင္သျဖင့္ လမ္းမ၌ သင္းပိုင္သည္ ေလွ်ာက်၏။ လူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ႀကိဳးအမ်ားေပါင္း၍ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ ေရေျမြဦးေခါင္းသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ မု႐ိုးစည္သဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳး၊ ေဆာက္လံုးသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာခါးပန္းႀကိဳး ဟူေသာ အေကာင္းအည့ံ ျဖစ္ကုန္ေသာ ခါးပန္းႀကိဳးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။ ရဟန္းတို႔ ႀကိဳးခါးပန္း၊ ဝက္အူသဏၭန္ျပဳအပ္ေသာ ခါးပန္း ဟူေသာ ခါးပန္းႀကိဳး ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကိုခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခါးပန္းႀကိဳး၏ အၿမိတ္အဆာတို႔သည္ ေဆြးကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မု႐ိုးစည္သဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ အၿမိတ္အဆာကို၄င္း၊ ေဆာက္လံုးသဏၭန္ ျပဳအပ္ေသာ အၿမိတ္အဆာကို ၄င္းခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခါးပန္းႀကိဳး၏ အစြန္အနားသည္ ေဆြး၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ အနားလိပ္၍ ခ်ဳပ္ျခင္းကို၄င္း ဖြတ္ၿမီးထိုးခ်ဳပ္ျခင္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ခါးပန္းႀကိဳး၏ ကြင္းစြန္းသည္ ေဆြး၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ခါးပန္းသီးကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ရဟန္းတို႔ အေကာင္း၊ အညံ့ ျဖစ္ေသာ ခါးပန္းသီးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏၊ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးခါးပန္းသီးကို၄င္း။ပ။ ခ႐ုသင္းခ်က္ ခါးပန္းသီးကို ၄င္း၊ ခ်ည္ခါးပန္းသီး ကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။