ေရစစ္၊ ဓမၼက႐ိုဏ္ (ေလစုတ္ေရစစ္)၊ ဖိနပ္အိတ္၊ ေဆးအိတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၅၄)

၂၅၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဖဲၾကြေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ အပ္ကို၄င္း၊ ဓားငယ္ကို၄င္း၊ ေဆးကို၄င္း သပိတ္ျဖင့္ယူ၍ သြားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေဆးအိတ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပခံုးလြယ္မရွိ (မပါ)။ပ။

ရဟန္းတို႔ ပခံုးလြယ္စရာကို၄င္း၊ ဖြဲ႕ႀကိဳးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဖိနပ္တို႔ကို ခါးပန္းႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍ ရြာသို႔ဆြမ္းခံဝင္၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုရဟန္းကို ရွိခိုးသည္ရွိေသာ္ ဖိနပ္တို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ တိုက္မိသျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္ႏွာမသာျဖစ္၏။ ထိုအခါ ရဟန္းသည္ အရံသို႔သြား၍ ရဟန္းတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဖိနပ္အိတ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပခံုးလြယ္မရွိ (မပါ)။ပ။

ရဟန္းတို႔ ပခံုးလြယ္ကို၄င္း၊ ဖြဲ႕ႀကိဳးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ လမ္းခရီးအၾကား၌ မအပ္ေသာ ေရသည္ ျဖစ္၏၊ ေရစစ္လည္း မပါ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရစစ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အဝတ္ပိုင္းသည္ မလံုေလာက္။ပ။

ရဟန္းတို႔ လွံတံ သံုးေခ်ာင္း၌ ထိုး၍ ျပဳအပ္ေသာ ေရစစ္'ကဋစၧဳပရိႆာဝန'ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အဝတ္ပိုင္းသည္ မလံုေလာက္။ပ။

ရဟန္းတို႔ဓမၼက႐ိုဏ္'ေလစုတ္ေရစစ္'ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္းတို႔ ေရစစ္မပါေသာ ရဟန္းသည္ ခရီးရွည္ မသြားအပ္၊ သြားေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေရစစ္ပုဝါသည္၄င္း၊ ဓမၼက႐ိုဏ္ 'ေလစုတ္ေရစစ္' သည္၄င္း မရွိမူ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းစြန္းကိုလည္း 'ဤႏွစ္ထပ္ သကၤန္းျဖင့္ စစ္၍ ေသာက္အံ့'ဟု ေဆာက္တည္ရမည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။