ဖိနပ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း(မဟာဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၃၊ ၂၇၁)

၂၄၅။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို'ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အမ်ိဴးေကာင္းသားတို႔သည္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ မိမိကိုယ္ကို တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ မေဆာင္မၾကားပဲ(ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း၏) အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကား၏။

ထိုသို႔ ျဖစ္သင့္ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်ာ္းတုိ႔သည္ရယ္ရႊင္ဖြယ္ျပဳသကဲ့သို႔ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ေနာက္ကာလ၌ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္ေသာဏကို'ေသာဏ သင္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏၊ ေသာဏသင့္အား လႊားခ်င္းဖိနပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ လွည္းအစီးရွစ္ဆယ္၁ တိုက္ရေသာ ေရႊေငြတို႔ကို၄င္း ဆင္တပ္ေပါင္း ခုနစ္တပ္၂ ကို၄င္း စြန္႔၍ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ အရွင္ဘုရွား ထိုသို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အကြၽႏု္ပ္သည္ လႊာခ်င္းဖိနပ္ကို အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္အား 'ေကာဠြိဝိသအမ်ိဳး၌ျဖစ္ေသာ ေသာဏသည္ လွည္းအစီးရွစ္ဆယ္တိုက္ရေသာ ေရႊေငြတို႔ကို၄င္း ဆင္တပ္ေပါင္း ခုနစ္တပ္ကို၄င္း စြန္႔၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထိုေသာဏသည္ ယခုအခါ လႊာခ်င္းဖိနပ္တို႔၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ၏' ဟုေျပာဆိုၾကကုန္လတံၱ႕၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းအေပါင္းအား ခြင့္ျပဳျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း သံုးေဆာင္ပါ အံ့ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းအေပါင္းအား ခြင့္မျပဳျငားအ့ံ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မသုံးေဆာင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏) ။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကိုေဟာေတာ္မူၿပီးလွ်င္ရဟန္းတို႔ကို-

'ရဟန္းတို႔ လႊားခ်င္းဖိနပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏၊ ရဟန္းတုိ႔ ႏွစ္လႊာဖိနပ္္ သံုးလႊာဖိနပ္္ အလႊာမ်ားေသာ ဖိနပ္တို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏' ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

အညိဳေရာင္ ဖိနပ္စသည္ကိုပယ္ျခင္း

၂၄၆။ ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ အလံုးစံုညိဳေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ပ။ အလံုးစံုဝါေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ အလံုးစံုနီေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။အလံုးစံု ေမာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ အလုံးစုံမည္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ အလံုးစံု ကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း 'လိေမၼာ္ေရာင္'ရွိ ေသာဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။အလံုးစံု ဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းရွိေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏' ဟု ကဲ့ရဲ႕ ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုညိဳေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္။ အလံုး စံုဝါေသာအဆင္းရွိေသာဖိနပ္္။ အလံုးစံုနီေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံုေမာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံုမည္းေသာ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံု ကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္အဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္' ရွိေသာဖိနပ္၊ အလံုးစံု ဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းရွိေသာဖိနပ္တုိ႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္၏ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏) ။

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ သဲႀကိဳးညိဳတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ သဲႀကိဳးဝါတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးနီတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳး ေမာင္း'ေရာင္စံု'တပ္ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးမဲတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သဲႀကိဳးကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္'တပ္ ဖိနပ္တုိ႔ကိုစီးကုန္ ၏။ သဲႀကိဳးဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းတပ္ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အ ျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သဲႀကိဳး ညိဳတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးဝါတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးနီတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးေမာင္းတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးမည္းတပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးကင္ေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္းအဆင္း'လိေမၼာ္ေရာင္'တပ္ဖိနပ္၊ သဲႀကိဳးဖက္ရြက္ေလ်ာ္ အဆင္းတပ္ဖိနပ္တုိ႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္း ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ဖေနာင့္အဖံုးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ ေျခသလံုးဖံုးေသာ ဖိနပ္တုိ႔ကို စီးကုန္၏။ ဖမိုးဖေနာင့္ဖံုးေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ လဲမႈိ႕သြတ္္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကိုစီးကုန္၏။ ခါေတာင္ကဲ့သို႔ ေျပာက္က်ားေသာ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆိတ္ကုလား ဦးခ်ဳိကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆိတ္ျမန္မာ ဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ကင္းၿမီးေကာက္ လက္မကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဥေဒါင္းေမြးရင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဆန္းၾကယ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတုိ႔ႏွင့္ တူကုန္၏'ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာၾကဆိုကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဖေနာင့္ဖံုးတပ္ေသာဘိနပ္။ ေျခသလံုးဖံုးေသာဘိနပ္။ ဖမိုးဖေနာင့္ဖံုးေသာဘိနပ္။လဲမႈိ႕သြတ္္ေသာဖိနပ္၊ ခါေတာင္ကဲ့သို႔ ေျပာက္က်ားေသာ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆိတ္ကုလားဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆိတ္ျမန္မာ ဦးခ်ိဳကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာဖိနပ္၊ ကင္းၿမီးေကာက္လက္မကဲ့သို႔ သဲႀကိဳးတပ္ေသာ ဖိနပ္၊ ဥေဒါင္းေမြးရင္းတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေသာဖိနပ္၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဘိနပ္တို႔ကို မစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ျခေသၤ့ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ပ။ က်ားသေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သစ္ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ သစ္နက္ေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ဖ်ံေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္ တို႔ကိုစီးကုန္၏။ ေၾကာင္ေရ အနားပတ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ရွဥ့္နက္ေရ အနားပတ္ေသာဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ ရွဴးေရအနားပတ္ေသာ ဖိနပ္တို႔ကို စီးကုန္၏။ လူတို႔သည္ 'ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေသာလူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏'ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ျခေသၤ့ေရ အနားပတ္ေသာဘိနပ္။က်ားေရ အနားပတ္ေသာဘိနပ္။ သစ္ေရအနားပတ္ေသာဘိနပ္။သစ္နက္ေရ အနားပတ္ေသာ ဖိနပ္၊ ဖ်ံေရအနား ပတ္ေသာဖိနပ္၊ ေၾကာင္ေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္၊ ရွဥ့္ေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္၊ ရွဴးေရအနားပတ္ေသာဖိနပ္ တို႔ကိုမစီးအပ္၊ စီးေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။