ဝါဆိုသကၤန္းလွဴဒါန္းႏိုင္ေသာအခ်ိန္အခါ

ဝါဆိုသကၤန္းလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ေခတ္ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံဃာအမ်ားအားျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါးကိုျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဆင္ေျပစြာ လွဴဒါန္းေနၾက ပါသည္။

ဝါဆိုသကၤန္းဆိုသည္မွာ ဝါဆိုခါနီးကပ္ၿပီး လွဴဒါန္းသည့္ သကၤန္းျဖစ္ေစ၊ ဝါတြင္းကာလမွာတြင္ျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းသည့္ သကၤန္းကို ဝါဆုိသကၤန္းဟုေခၚပါသည္။ ကာလ ဒါနသကၤန္းဆိုလွ်င္လည္း မွန္ပါသည္။ ဝါဆိုၿပီး ေခတ္ကာလတြင္ လွဴဒါန္းေသာသကၤန္း၊ ကထိန္ေခတ္ကာလတြင္ လွဴဒါန္းေသာသကၤန္းတို႔ကို သူေခတ္သူ႔ကာလ အခါအားေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းသည့္ သကၤန္းျဖစ္၍ ကာလသကၤန္း ကာလဒါနအလွဴဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။

ဝါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ ကာလမ်ားမွာ- ၁။ ဝါတြင္း(၃)လ၊ ၂။ သီတင္းကြၽတ္လဆုတ္(၁)ရက္မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ထိ သကၤန္းကာလ (၁)လ၊ ၃။ သီတင္းကြၽတ္လဆုတ္(၁)ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္အထိ ကထိန္အာနိသင္ကာလ (၅)လ ၄။ တေပါင္းလဆုတ္(၁)ရက္မွ ဝါဆိုလျပည့္အထိ ေႏြ (၄)လ၊ အထက္ပါကာလမ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္း႐ံုးၾကည့္လွ်င္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မည္သည့္ေန႔ရက္၌မဆို ဝါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္း ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ လွဴဒါန္းပံုႏွင့္ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအား ကြာျခားမႈရွိ၏။

၁။ ဝါတြင္း(၃)လ၌ လွဴဒါန္းလိုေသာ္...အလွဴရွင္သည္ '' ဝိႆံ ဝသႏာၱနံ ဒမၼိ = ဝါဆိုဆဲသံဃာအား လွဴပါ၏'' ဟုႏႈတ္ျမြက္ရြတ္ဆုိ လွဴဒါန္းရ၏။ ဤသို႔ ဝါတြင္း၌ လွဴဒါန္းလာေသာ သကၤန္းကို ဝါမက်ိဳးေသာ ရဟန္းတို႔အား ခံယူႏိုင္ခြင့္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။ ဝါက်ိဳးျပတ္ေသာ ရဟန္း မစိၧမဝါ (ဒုတိယဝါ) ကပ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမခံယူရ၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိ။

၂။ သီတင္းကြၽတ္လဆုတ္ (၁)ရက္မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္အထိ သကၤန္းကာလေခၚေသာ (၁)လအတြင္း၌ အလွဴရွင္သည္ အထက္ပါအတိုင္း '' ဝိႆံ ဝသႏာၱနံ ဒမၼိ = ဝါဆိုဆဲသံဃာအား လွဴဒါန္းပါ၏ '' ဟု ႏႈတ္ျမြက္ရြတ္ဆို လွဴဒါန္းလာေသာ္ ဝါဆိုဆဲဝါဆိုတုန္းျဖစ္ေသာ ဒုတိယဝါကပ္ေသာ ရဟန္းတို႔သာ ရယူႏိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိ၏။ ပုရိမဝါ (ပထမဝါ)ကြၽတ္ၿပီးေသာ ရဟန္းဝါက်ိဳးျပတ္ေသာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္မဆိုင္၊ မရႏိုင္ေပ။

၃။ သီတင္းကြၽတ္လဆုတ္(၁)ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္အထိ ကထိန္အာနိသင္ ရရာကာလ (၅)လအတြင္း၌ လွဴဒါန္းလိုေသာ အလွဴရွင္သည္ '' ဝိႆာဝါသိကံ ဒမၼံ = ဝါလပတ္လံုးေနျခင္းရွိေသာ (ဝါဆို) ခဲ့ၿပီးေသာ သံဃာအား လွဴပါ၏ '' ဟု ႏႈတ္ျမြက္ရြတ္ဆိုလွဴဒါန္းရ၏။ ဤ (၅)လအတြင္း၌ လွဴဒါန္းလာေသာ ဝါဆိုသကၤန္းကို (ကထိန္ခင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ မခင္းသည္ျဖစ္ေစ) ပထမဝါကြၽတ္သူ၊ ဒုတိယဝါကြၽတ္သူ ရဟန္းအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ခံယူခြင့္ရွိၾက၏။ ဝါကြၽတ္မွ ေရာက္လာေသာ ရဟန္းသစ္တို႔အား သံဃာေဟာင္းတို႔ သေဘာတူလွ်င္ ေဝစုရႏိုင္၏။

၄။ တေပါင္းလဆုတ္(၁)ရက္မွ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔အထိ ေႏြ(၄)လ၌ လွဴဒါန္းရာဝယ္ '' ဝိႆာဝါသိ္ကံ '' ဟူ၍ပင္ လွဴဒါန္းရ၏။ သို႔ရာတြင္ လွဴဒါန္းသူသည္-

(က) ကပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္ (ဝါ ဆိုသံဃာ) ကိုလည္း ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းႏိုင္၏။

(ခ) မကပ္ရေသးသည့္ အနာဂတ္ (ဝါ ဆိုသံဃာ)ကိုလည္း ရည္မွန္း လွဴဒါန္းႏိုင္၏။

ဤသို႔ လွဴဒါန္းလာေသာ္ အလွဴခံ ရဟန္းေတာ္တို႔က 'ဒကာတို႔ ယခု လွဴဒါန္းေသာ ဝါဆိုသကၤန္းသည္ အတိတ္ဝါကို ရည္မွန္း သေလာ၊ အနာဂတ္ဝါကို ရည္မွန္းသေလာ' ဟု ေမးျမန္းစိစစ္ၾကည့္ရ၏။

အလွဴရွင္မ်ားက-

(က) ၿပီးခဲ့ေသာ အတိတ္ဝါဆိုသံဃာအား ရည္မွန္းပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာ္ ထိုဝါဆိုသကၤန္းကို ဤေက်ာင္း တိုက္၌ ဝါဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ သက္ဆိုင္အလွဴခံႏိုင္၏။ (ဝါဆိုၿပီး ဤေက်ာင္းတိုက္မွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း ေဝစုေပးလိုက္ရ၏။ ဝါကြၽတ္ၿပီးမွ အသစ္ေရာက္လာေသာ သံဃာကား ေက်ာင္းတိုက္သံဃာက သေဘာတူမွ ရႏိုင္၏။)

(ခ) လာမည့္အနာဂတ္ ဝါကပ္သံဃာအား ရည္မွန္းလွဴဒါန္းပါသည္ဟု ဆိုလာေသာ္ ¤င္းသကၤန္းမ်ားကို မေဝျခမ္းေသးဘဲ သိမ္းထားၿပီး လာမည့္ ဝါဆိုေန႔က်မွ ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ရ၏။ သံဃာအေဟာင္းအသစ္ အားလံုးဆိုင္သည္။ (ယခု ေရးသားေဖာ္ျပသည္ကား သံဃိကလွဴဒါန္းလာေသာ ဝါဆိုသကၤန္းအတြက္လွဴဒါန္းေဝဖန္ပံုမ်ား ျဖစ္၏။)

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။