အလွဴခံဌာနအလိုက္ ကြာျခားပံု

အလွဴ႕ဒကာ ဒကာမမ်ားက ေက်ာင္း၌ လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း၊ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၌ ပင့္၍ လွဴဒါန္းျခင္း စသည့္ကြဲျပားမႈရွိသကဲ့သို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္တြင္လည္း ထိုဌာနအားေလ်ာ္စြာ ရယူပိုင္ဆိုင္မႈ ကြဲျပား လာေသး၏။

၁။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပဌာနတစ္ခုခုမွာျဖစ္ေစ ရဟန္းတစ္ပါးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ႏွစ္ပါး သံုးပါးက၎ ဂဏိကအျဖစ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ္ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းနည္းျဖစ္၍ လွဴဒါန္းခံရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိေလ၏။ အျခားပင့္သံဃာမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္။

၂။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ အထက္ပါဆိုနည္းမ်ားအတိုင္း သံဃိက (ဝါဆိုသကၤန္း)အျဖစ္ လွဴဒါန္းလာပါက ၎ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ဝါဆိုၾကေသာ သံဃာမ်ားသာ ရယူႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။ ၎ေက်ာင္းတိုက္၌ ဝါမဆိုသည့္ အျခား သံဃာေတာ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

၃။ ေက်ာင္းတိုက္ရဲ႕ အျပင္ဘက္ ေနရာဌာန တစ္ခု၌ သံဃိကအျဖစ္ျဖင့္ ' မည္သည့္ေက်ာင္းတိုက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းပါသည္ '' ဟု အမည္ေဖာ္ျပ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ္ ထိုအမည္ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထား ခံရေသာ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဝါဆိုသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိ၏။ သံဃိကျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္။

၄။ အျပင္ေနရာဌာနတစ္ခုခု၌ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏႈတ္မွႃမြတ္ဆိုနည္းျဖင့္၎၊ ' သံဃႆ ေဒမ ' ဟု၎ အမည္ မေဖာ္ျပဘဲ သာမညအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ္ သံဃိက လဟုဘဏ္ လာဘ္ထံုးစံအတိုင္း သက္ဆိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိ၏။ တစ္ပါတည္း အစိုးတရ ယူႏိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိ။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။